Letoltes: aszf.pdf

 

Általános Szerződési És Használati Feltételek 

 

A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek (a továbbiakban ÁSZF) és a velük együtt érvényes, az egyes felhasználókra vonatkozó egyedi felhasználói szerződés (a továbbiakban EFSZ) feltételei szerint köteles szolgáltatni, s a felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás követelésére.

A szerződésben használt fogalmak:

 • : Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve;
 • HIF: Hírközlési Főfelügyelet;
 • szolgáltató: a webtárhely és domain szolgáltatás nyújtója;
 • felhasználó: a webtárhely és domain szolgáltatás igénybevevője – távközlési terminológiában előfizető -, természetes személy, vagy jogi személy, valamint jogi személyiségű illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok;
 • számlafizető: a felhasználó, vagy a díjfizetésre kötelezett ha nem azonos a felhasználóval;
 • web: honlapokból álló, az Internetre támaszkodó világháló;
 • átlagos sávszélességű szolgáltatás: a szolgáltató csak hosszabb időátlagban tudja garantálni az egységnyi idő alatt átvitt adatok mennyiségét, illetve, hogy egy küszöbérték meghaladásakor lépéseket tesz a sávszélesség záros határidőn belüli növeléséért;
 • garantált sávszélességű szolgáltatás: a szolgáltató garantálja, hogy az Internet egy megadott pontjára a felhasználó adott sávszélességgel tud forgalmazni.

l.§

 1. A szolgáltató megnevezése:ITone Informatika Kft, adószám : 22691174-2-41
 2. A szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati rendszerének távközlési elérhetőségét, valamint működési rendjét a szolgáltató weboldalán és a mindenkori ÁSZF-ben teszi közzé. Az adatok a weben mindenkor elérhetők a http://www.itone.hu cím alatt.
 3. A szolgáltató üzleti céllal, az árlistában részletezett, változtatható díjfizetési feltételek mellett, a felhasználó részére jelen szerződés feltételei szerint széleskörű, az alább részletezett webtárhely és domain szolgáltatást nyújt. Az árlista megtalálható a weben a http://www.itone.hu cím alatt.
 4. Jelen ÁSZF-et a szolgáltató a weben, a http://www.itone.hu cím alatt teszi közzé.

2.§ A szolgáltatás, és igénybevételének módja

 1. A szolgáltató saját vagy általa bérelt és által működtetett szerver kiszolgálókon található kizárólagos tartományából a felhasználó részére információs tárhelyet biztosít, mely az Internetről szabadon elérhető (webtárhely szolgáltatás).
 2. A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó a következő módon jogosult: a jelen ÁSZF-kel együtt érvényes Webcsomag igénylő, és/vagy Domain igénylő szerződés aláírása, és a szolgáltatóhoz történő visszajuttatása után, a szolgáltató általi nyilvántartásba vétel valamint a jelszó kiadását követően.
 3. Figyelmeztetés! Az erőforrásokkal visszaélés elkerülése végett az ügyfelek az alábbi megkötéseket kötelesek betartani: Az erőforrások (gép, cpu, ram, hdd, net sávszélesség) maximális kihasználásának számítása: minden ügyfél csak az összes ügyfél átlagának maximum a duplájáig terhelheti a rendszert. Abban az esetben, ha a terhelés túllépi ezt a határt figyelmeztetésben részesül. Ha továbbra is a határérték felett működteti oldalait azonnali szerződésbontásra van lehetősége szolgáltatónak! Kifizetett díj nem jár vissza!
 4. Ügyfél Tartalom: Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a weboldalak és a feltöltött állományok melyeket a szerverekre tölt nem sérthet semmilyen állami, nemzeti vagy külföldi törvényt és rendeletet, nem sértheti a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bármiféle jogot vagy kötelezettséget. Nem tartalmazhat az ITone Informatika Kft.-t vagy bármely harmadik személyt rágalmazó, becsületsértő vagy kereskedelmi becsületsértő, fenyegető, vagy zaklató, nemi, faji, életkori, fogyatékossági megkülönböztetést . Továbbá nem tartalmazhat vírusokat vagy más számítógépes programozási hibát, amely kárt okozhat az ITone Informatika Kft.-nek és a weboldalt futtató szervernek vagy bármely harmadik félnek. Az Ügyfél nem futtathat IRC klienst és botokat. Az Ügyfél nem használhatja azITone Informatika Kft szervereit fájl tárolás jellegű használatra, nem használhatja oylan fájlok tárolására, melyek függetlenek az Ügyfél honlapjától,  a tárterületen lévő fájloknak aktív része kell hogy legyen a weboldalnak. Elfogadhatatlan használatnak minősül: tömeges kéretlen elektronikus levél, kéretlen e-mailek, spamek küldése, gyermekpornográfiát, hardcore pornográf vagy ezzel kapcsolatos oldalak üzemeltetése, jogvédett MP3, szerzői jog által védett zene, video, bármely jogvédett, vagy illegális tartalom, szerzői jog megsértése, védjegybitorlás, nem tartalmazhat warez szoftverek, szoftver törések, szoftverek sorozatszámát, proxy (k) és  kép / fájlcserélő weboldalt. Az ITone Informatika fenntartja a jogot a végső döntés meghozatalában, melynek értelmében egyoldalúank felmondhatja a szolgáltatást. Az ITone Informatika nem ellenőrzi rendszeresen Ügyfeleit, de fenntartja a jogot, hogy amennyiben fennáll az ÁSZF megsértésének gyanúja, elenőrizheti a tárhelyet. Ha továbbra is a meg nem engedett módon működteti oldalait azonnali szerződésbontásra van lehetősége szolgáltatónak! Kifizetett díj nem jár vissza!

3.§ A felhasználói szerződés

 1. A Szolgáltató honlapján megtalálható árlistától eltérő igény esetén felhasználó levélben (postai vagy elektronikus: info@itone.hu), illetve telefonon történő bejelentkezés után a szolgáltatótól ajánlatot kér a szolgáltatás nyújtásának feltételeire vonatkozóan. Az ajánlat kézhezvételétől számított 14 napig áll fenn a szolgáltató ajánlati kötöttsége. A Szolgáltató honlapján található árak az aktuális tárgyévre vonatkoznak.
 2. A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a felhasználó akkor jogosult,  ha a 2.§ (2) bekezdésben található szerződés(ek) – mely a jelen   ÁSZF-el együtt érvényes – aláírása, és a szolgáltatóhoz történő       visszajuttatása, valamint az árlistában található, vagy egyedileg megállapított   díj befizetése után, a szolgáltató a felhasználót nyilvántartásba veszi.
 3. A felhasználói szerződés alapján a szolgáltató – domain bejegyzés 15 napos regisztrációs ideje miatt – a nyomtatványok helyes kitöltésétől és megérkezésétől számított, legfeljebb 15 napon belül biztosítja a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges felhasználó nevet, azonosító kódot, a felhasználói adminisztrációt és a szolgáltatásokat.
 4. A szolgáltató kötelezettsége a vállalt szolgáltatás teljesítése a megrendelés szerint.
 5. A szerződésszerű teljesítés érdekében részben személyesen, részben távbeszélő kapcsolat útján, részben postai úton részben elektronikus levélben, folyamatos elérhetőséget biztosít.
 6. Mentesül a szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő okokból nem tud eleget tenni:
  • a felhasználó nem a szolgáltató szerverén felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz.
  • a hozzáférés a felhasználó oldaláról nem a szolgáltató oldalán felmerült működési rendellenesség miatt nem, vagy korlátozottan lehetséges,
  • külső elháríthatatlan ok miatt,
  • a telefon-, bérelt vonali- vagy sávszélesség szolgáltató szolgáltatásának hiánya vagy nem megfelelő volta miatt.
 7. Jelen szerződés a szolgáltatásra vonatkozó, jogszabályban előírt engedély megléte esetén szerződéskötéstől határozatlan időtartamra jön létre, amennyiben a felek eltérő kikötésben nem állapodnak meg. A szerződés azon a napon lép életbe, amikor a szerződés a szolgáltatóhoz visszaérkezik.
  • A szolgáltató időbeli korlátozás nélkül vállalkozik a szolgáltatás nyújtására az ÁSZF és az írásban vagy internetes megrendelés esetén interneten megkötött szerződés keretei között.
  • A leendő felhasználónak a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését az ügyfélszolgálat adatbázisában szerepeltetni kell mindaddig, amíg azt a felhasználó vissza nem vonja. Az igényeket az érkezési sorrend figyelembevételével kell kielégíteni, haladéktalanul, amint a szolgáltatónak szabad kapacitása nyílik. A felhasználói adatok tárolása a szolgáltató székhelyén, a személyiségi jogok védelmének megfelelő biztosítása mellett zárt rendszerben történik, abba betekintést kizárólag jogosultságának igazolása mellett a felhasználó, illetőleg az erre jogosult hatóságok kaphatnak. A felhasználó jogosult a róla tárolt adatokba betekintést nyerni előzetes bejelentkezés alapján.
  • Domain és Webtárhely szolgáltatás igénylése esetén az igénylőtől a név, lakcím, székhelye, adószáma regisztrálásával nyilvántartást kell vezetni, és a várólistán lévő igénylőt a felhasználók sorába való felvétel lehetőségéről írásban értesíteni kell. A domain vagy tárhely megrendelőlap aláírásával vagy internetes megrendelés során a Szerződési Feltételek elfogadásával az ügyfél hozzájárul adatai tárolásához. A Szolgáltató az adatok nyilvántartása során a tőle elvárható gondossággal jár el az adatok védelme tekintetében, és garantálja, hogy azokat a szolgáltatás biztosításához szükséges Domain regisztrátoron kívül más részére nem adja át.
  • Az igénylő három munkanapon belül köteles bejelenteni a szolgáltatónak mindazoknak az adatoknak a megváltozását, amit a szolgáltató róla nyilvántart, amelyek a szerződés megkötéséhez, illetve annak módosításához szükségesek. A változásokat 3 munkanapon belül köteles a szolgáltató saját nyilvántartásában átvezetni. Az esetleges téves illetve késedelmes adatszolgáltatásból eredő károkat az azokat okozó fél köteles viselni.
  • A felhasználói szerződés módosítása kizárólag az annak megkötésére érvényes szabályok szerint, a két fél egybehangzó akaratnyilvánítása mellett történhet, írásban.
  • A felhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni, hogyha az adataiban változás következik be. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltató jogosult őt a szolgáltatásból kizárni amennyiben arról tudomást szerez.
  • Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele helyétől eltérő számlázási címet kíván megjelölni, azt a szerződésben kell megtennie; a későbbi változtatás esetén a számlakibocsátás előtt 15 nappal köteles azt írásban, bizonyítható módon bejelenteni.
  • Mindkét fél köteles a másik felet legalább 3 nappal előbb értesíteni a szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben való változásról. A szolgáltatás változásait mindkét fél részéről tudomásul vettnek kell tekinteni, amennyiben további 8 napon belül ezzel kapcsolatban ellentétes észrevétel nem érkezik a másik fél részéről.
  • A szolgáltatási szerződés megszüntetésének esetei:
   • a felek közösen ebben állapodnak meg;
   • felmondás az előfizető részéről:
    • a felhasználó által a szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, amely annak megérkezését követő 15 nappal lép érvénybe;
   • felmondás a szolgáltató részéről:
    • amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás díját az erre vonatkozó megfelelő határidő kitűzésével felszólítás ellenére sem fizeti meg, az eredménytelen fizetési felszólítást követő nyolc nap elteltével a szolgáltató az előfizetői szerződést tizenöt napos felmondási idővel felmondhatja;
    • a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, amennyiben a Felhasználó oldalán bizonyítható módon olyan súlyos szerződésszegés állapítható meg, amely a Szolgáltató érdekeit súlyosan sérti. Ilyen például ha a Felhasználó az erre vonatkozó előzetes szerződési kikötés nélkül az őt megillető jogokat vagy azok egy részét harmadik személyre átruházza.
    • a Szolgáltató a hatályos jogszabályoktól eltérő tartalmú adatok, információk feltöltését, vagy jogellenes szolgáltatások elérhetőségére utalást tapasztal a Felhasználó tárhelyén, és ezen okból az elérhetőséget felfüggeszti. Ebben az esetben a Szolgáltató elektronikus és postai úton értesíti a Felhasználót a jogellenes tevékenységről, és a felfüggesztés tényéről. Amennyiben a felszólítás ellenére a Felhasználó a jogellenes tartalmat nem szünteti meg, a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni.
   • A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
    • a határozott idejű szerződés megszűnése:
     • magánszemély felhasználó halálával,
     • illetve nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
     • valamint a szolgáltató megszűnésével,
     • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
     • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
     • A határozott idejű szerződés a határozott idő elteltével.
    • a határozatlan idejű szerződés megszűnése:
     • magánszemély felhasználó halálával,
     • illetve nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
     • valamint a szolgáltató megszűnésével,
     • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
     • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
    • A szerződés megszűnése esetén is meg kell téríteni az igénybe vett, de ki nem egyenlített szolgáltatások díját.
    • A szolgáltató a felhasználói szerződés megszűnését követően a felhasználóval illetve a számlafizetővel csak abban az esetben köt újra szerződést, ha a felhasználónak illetve a számlafizetőnek vele szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, továbbá ha a korábbi szerződés nem a felhasználó illetve számlafizető hibájából eredő felmondással szűnt meg.
    • Amennyiben a felhasználó illetve számlafizető további díjtartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, a szolgáltató jogosult az új szolgáltatási szerződés megkötését előzetesen teljesítendő külön feltételekhez kötni (például megfelelő összeg letétbe helyezése, óvadék adása, bankgarancia, továbbá, hogy igazolja, hogy nincs köztartozása (például adó, társadalombiztosítás, vám, közszolgáltatók felé való tartozás).
    • Az előzetesen befizetett díj, továbbá az esetlegesen befizetett kaució vagy előleg a szerződés megszűnése esetén időarányosan visszajár, kivéve, ha a kauciót a szolgáltató a késedelmes díjfizetésből eredő hatósági behajtás céljára kénytelen igénybe venni (például díjtartozás esetén).
 1. Ingyenes tárhely szolgáltatás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások körének bármikori megváltoztatásához (tárhely mérete, adatbázisok száma, adatátviteli korlát).
 2. A Szolgáltatónak joga van az ingyenes tárhelyszolgáltatást bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntetni, kártérítési kötelezettsége nincs a Szolgáltatónak.

4.§ A szerződő felek jogai és kötelezettségei

 1. A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.
 2. A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.
 3. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
 4. A felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását, ezen belül fizetőképességét hátrányosan érintő (a felhasználó ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetési kötelezettségeinek teljesítését tartósan beszüntette) változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
 5. A felhasználó – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően került teljesítésre. Ebben a körben a felhasználó az esetleges károk megelőzése érdekében a jogosultság megállapítására szolgáló jelszót köteles titokban tartani, ezen titoktartás megszegéséből eredő károkat maga köteles viselni. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy a felhasználót terhelő költségekért.

5.§ A felhasználó jogai.

 1. A felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait (beleértve a jelszót is) a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A felhasználó jogosult megkövetelni a szolgáltatótól hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.
 2. A felhasználó jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába, valamint a szolgáltatási díj mértékének megállapítására vonatkozó, a szolgáltató által használt módszer leírásába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.

6.§ A szolgáltató jogai.

 1. A szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.
 2. A szolgáltató jogosult a felhasználó részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló tárhely tényleges forgalmának megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.
 3. A szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti jogellenes tartalomszolgáltatás miatt a felhasználó általi szerződésszegéskor a szolgáltatást azonnal szüneteltetheti az írásban megküldött figyelmeztetéssel egyidejűleg mindaddig, amíg a felhasználó a szerződésszegő magatartást meg nem szünteti.
 4. A szolgáltató a felhasználó előzetes, vagy vis major esetén egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatást legfeljebb 14 napra szüneteltetni. Ez esetben a felhasználó részére a szolgáltató a szolgáltatás szünetelésének időtartamára fizetendő díj elengedésére, vagy az esetlegesen befizetett díj visszafizetésére köteles. Értelemszerűen nem jogosult a felhasználó visszakövetelni az általa ténylegesen igénybevett szolgáltatásra fizetett díjat.
 5. Szünetel a szolgáltatás, amennyiben a felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg, a díj megfizetéséig illetve a szerződés felmondás útján való megszűnéséig.
 6. A szolgáltatónak joga van bármikor, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges a felhasználó webtárhelyét másik szerverre áthelyezni. (ez nem számít hibának, nem kérhető kártérítés a szolgáltatótól).

7.§ A felhasználó kötelezettségei.

 1. A szolgáltató a szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a felhasználó hitelképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és a felhasználótól az ehhez szükséges információkat illetőleg az ezt igazoló okmányokat kérni. A vizsgálat eredményének függvényében a szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést.
 2. A fizetés esedékessége banki átutalással történő fizetés esetén a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül; postai csekken történő fizetés esetén a fizetési értesítés kézhezvételétől számított 3 banki napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat a Ptk. szerinti évi 20%, gazdálkodó szervezetek esetében a mindenkori banki alap kamat kétszerese plusz 5%. Abban az esetben, ha a számla befizetés a lejárat után több mint 20 nappal történik, visszakapcsolási díjat kell fizetni, melynek összege: 4.000FT+áfa azaz négyezer forint plusz áfa.

8.§ A szolgáltató kötelezettségei.

 1. A szolgáltató szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.
 2. Az ügyfélszolgálat telefonon, levélben, vagy elektronikus levélben díjmentesen igénybevehető a szerződésben megtalálható elérhetőségeken.
 3. A bejelentett hibákról készített feljegyzéseket a szolgáltató egy éven belül köteles megőrizni.
 4. A szolgáltató köteles az ő szolgáltatási körében felmerült hiba esetek 95%-át az észleléstől számított 72 órán belül kijavítani. Amennyiben ez a szolgáltatón kívül eső okból nem lehetséges, életbe lép a díjvisszatérítés. A szolgáltatót alapdíj, illetve előfizetési díjra vetített százalékban kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a felhasználó a szolgáltató oldalán felmerülő hiba következtében 7 napon túl nem tudja a weboldalt elérni. Amennyiben a szolgáltató a saját hibájából nem képes elhárítani a felmerült működési zavart a vállalt határidőn belül, a felhasználó jogosult a szerződés azonnali felmondására, azonban már beifzetett díjak visszafizetésére nincs mód.
 5. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók, telefonszolgáltató) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.
 6. A felhasználó a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatás megállapított díját előre köteles fizetni.
 7. A Szolgáltató a szerződésben meghatározott tárgyidőszakot követően amennyiben annak felmondását a Felhasználó nem kérte és a szolgáltatás nem határozott időtartamra szól, a következő azonos időszakra kiállítja a számlát.
 8. A szolgáltató mindaddig nem köteles számlázni, ameddig az ÁFÁ-val csökkentett fizetendő díj nem éri el az 1000 forintot, azaz ezer forintot.
 9. A szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben, bizonyíthatóan neki felróható módon (szándékosan, vagy gondatlanul) a felhasználónak okozott káráért a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozik. (maximum a befizetett díj kétszeres értékéig!)
 10. A felhasználó kérésére a szolgáltató a felhasználóra vonatkozó gyűjtött adatokat 48 órán belül rendelkezésre bocsátja.

9.§ A szerződő felek felelőssége

 1. Viszonteladás csak egyedi szerződés alapján történhet.
 2. A felhasználó amennyiben a nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjat nem saját maga fizeti, egyetemlegesen felel a számlafizetővel a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.
 3. Jelen szerződés és vonatkozó jogszabályok ellenére jogosulatlanul átengedett hozzáférés esetén a szolgáltató tizenöt napos határidővel írásban felszólítja az előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére; a felszólítást követő tizenöt nap elteltével a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

10.§

 1. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató köteles a kijavításra, amennyiben a hibás teljesítés abból áll, hogy a felhasználó 72 óránál tovább nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor választhat a díjcsökkentés, vagy a szolgáltatásban többletidő igénybevétele között. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató az előbbiekben hivatkozott, vonatkozó jogszabály szerinti kötbért tartozik fizetni. (maximum a befízetett díj kétszeresét!)
  • A rendelkezésre állás számítása és kötbér meghatározása:
   • Tárhely szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99.6%. Évi kiesés maximális időtartalma 36 óra. A 36 óra feletti részre kötbér kérhető melynek mérték az éves befizetett díj kiesésre eső összege.
   • A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01- től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január 31.
  • Gép Bérlés (szerver, virtuális szerver )szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99%. Évi kiesés maximális időtartalma 88 óra. A 88 óra feletti részre kötbér kérhető melynek mérték az éves befizetett díj kiesésre eső összege.
  • A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01- től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január 31.
 2. Nem felelnek a szerződő felek, azért a kárért, amely külső elháríthatatlan okból (vis major) ered.
 3. Tárhely szolgáltatás esetén, szolgáltató minent megtesz a felhasználó tárhelyén elhelyezet adatainak biztonsága és megőrzése érdekében. De különösen fontos: felhívjuk figyelmét, hogy az adatvesztésért nem válallunk felelőséget, és nem tartozunk kártérítéssel!
 4. Abban az esetben, ha az egyedi előfizetői szerződés szabályozza az adatmentést az ott meghatározott összegek az irányadók. Abban az esetben, ha pénzben nincs kifejezve, akkor a havi vagy éves számlafizetés esetén az utolsó számla befizetett összegének a kettőszöröse lehet a követelhető összeg. Az utolsó számla kettőszörös összegén felül SEMMILYEN más összeg nem kérhető!

11.§ Díjszabás

 1. A díjazás a szolgáltatás teljesítésével arányos, a közölt díjcsomagokat a szolgáltató mindenkor az inflációs rátához igazítja.
 2. A domain és webtárhely szolgáltatások aktuális, tárgyévre vonatkozó díjait a Szolgáltató a http://www.itone.hu webhelyen teszi közzé.

12.§ A szolgáltatás megfelelősége

 1. (Az ügyfélszolgálat a nyitva tartás alatt érkezett telefonos illetve levélbeni megkeresés esetén azonnal rögzíti a kérést illetve panaszt, megtesz minden tőle telhetőt, hogy a hiba elhárítása, vagy a kérdés megválaszolása 72 órán belül megtörténjen. Elektronikus levélben történt megkeresés esetén a 72 órás határidő a levél beérkezésétől számítandó a nap bármely órájában. FIGYELEM! Felhívjuk fígyelmét, hogy munkaidőn kívül érkezett panaszbejelnetés esetén (Hot Line számunkra), ha a panasz nem az ITone Informatika berendezéseinek működési rendellenességéből adódik, 3000Ft+áfa azaz háromezer forint plussz áfa adminisztrációs díjat számlázunk ki!
 2. Panasz esetén a felhasználó állításait a szolgáltató elfogadja igaznak, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. A szolgáltató vita esetén elfogadja a bizonyítható, harmadik független fél által szolgáltatott adatokat.

13.§ Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat

 1. Amennyiben a felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a felhasználót megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati jogosultság. A szolgáltató székhelye szerinti az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság.
 2. Domain regisztrálás tudnivalói:
  • .hu tartomány domian regisztráció: a megrendelés beérkezése után 2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)A regisztráció elinditása a visszajelzéstől számított 3 napon belül elindul. Abban az esetben, ha a domain regisztráció ellenértéke az indulástól számított 10. napon sem érkezik meg a szolgáltató számlájára az igényt törlik! Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
  • .hu tartomány domian átregisztráció: a megrendelés beérkezése után 2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztráció az ellenértékének a szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
  • .com, .net, .info, .org tartomány domian regisztráció és átregisztráció: a megrendelés beérkezése után 2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztráció az ellenértékének a szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
  • .eu tartomány domian regisztráció és átregisztráció: a megrendelés beérkezése után 2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztráció az ellenértékének a szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
 3. Megrendelőink figyelmét különösen felhívjuk az alábbi dolgokra:
  • A megrendelés teljesítéséig több nap várakozás is előfordulhat, ezalatt az idő alatt más általi a megrendelt domain névre vonatkozó regisztráció esetén kártérítési felelőséggel Szolgáltató nem tartozik!
  • Speciális szabályok lejáró kiszabaduló domain nevekre .hu és .eu tartományba:
  • Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a kiszabaduló domain neveket saját maga vagy más ügyfél nevére indoklás nélkül megvásárolja!
  • Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy ezzel a jogával bármikor élhet.
  • Megrendelő csak abban az esetben küldjön megrendelést a kiszabaduló .hu és vagy .eu nevekre, ha ezt a pontot megértette és elfogadja!
 4. Fontos!! Az 1 evre kifizett domain nevek lejarnak, 330 nap mulva torlesbe kerulnek. Torlesbetetel elott kerheto a hosszabitas, de dija elore fizetendo! Kerni e-mail ban, vagy faxon lehet!!!
 5. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  • E-mail: info@itone.hu
  • Levelezési cím : Budapest, 1035 Berend utca 11
  • Telefon: +36 30 430 3113 vagy+36 70 389 65 16
 1. számú melléklet
 1. A felhasználó a saját, az ITone Informatika Kft. által rendelkezésére bocsátott elektronikus levélcímét (illetve -címeit) használja levelezésre fogadásra, levél küldéséhez a saját internet levelező kiszolgálóját használja.

Készült, 2010.04.22

Frissítve: 2010.10.31